top of page

PRIVACYVERKLARING

Gegevensbescherming

De Berksvenhoeve, gevestigd aan Heivoort 53 2491 Balen (Olmen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.deberksvenhoeve.be

Heivoort 53 2491 Balen (Olmen)

+32496673176

Erika Siebens is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van De Berksvenhoeve. Zij is te bereiken via erikasiebens@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Berksvenhoeve verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt bij reservatie. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erikasiebens@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Berksvenhoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • afhandelen van jouw betaling.

  • verzenden van een eventuele nieuwsbrief, aanbieding en/of uitnodiging.

  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Berksvenhoeve gebruikt geen computerprogramma's of –systemen om gegevens geautomatiseerd te verwerken tot een geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Berksvenhoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Berksvenhoeve verstrekt persoonsgegevens aan derden, uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Berksvenhoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Berksvenhoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erikasiebens@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eventueel je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisernummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Berksvenhoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de GBA.

Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Berksvenhoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via erikasiebens@hotmail.com

bottom of page